Search Keyword

Squid Sashimi
$6.50
Mackerel Sashimi
$6.50
White Tuna Sashimi
$6.50
Red snapper Sashimi
$6.50
Yellow Tail Sashimi
$6.50
Salmon Sashimi
$6.50
TRIPLE SASHIMI
$18.95
Tuna Sashimi
$6.50
Smoked Salmon Sashimi
$6.50
Octopus Sashimi
$6.50
Shrimp Sashimi
$6.50
BBQ Eel Sashimi
$6.50
Crab Sashimi
$6.50
Egg Sashimi
$6.50
TOBOKI SASHIMI
$6.50
SASHIMI COMBO
$0.00
MASAGO SASHIMI
$6.50
Checkin successfully
获得积分奖励:
我的积分
已签到 0
Checkin Record
Time Points Detailed description